top of page

ספר זה נכתב לאנשי חינוך, יועצים, מאמנים, מטפלים והורים

שרוצים לקדם את ילדם למקום חיובי, בריא וחזק יותר.

הכלים והתוצרים בספר זה, הוכחו כמועילים ומקדמים תהליכים

מנסיון ועבודת השטח שלי בשנים האחרונות.

הספר מומלץ ע״י מומחים בתחום גוף ונפש האדם!

הדרך להורות טובה

72.00 ₪ מחיר רגיל
42.00 ₪מחיר מבצע
 • ביטול עסקה יעשה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע”א-2010 ולחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981. תתאפשר החלפת מוצרים והחזרתם תוך קבלת החזר כספי בתנאים שיפורטו להלן:

  ניתן לבטל עסקה תוך 14 יום מקבלת המוצר נשוא העסקה או מיום קבלת מסמך פרטי העסקה מאריאל דהן – המאוחר מביניהם – באמצעות פנייה בדואר אלקטרוני לכתובת arielda9@gmail.com

  ביטול העסקה מכל סיבה ייעשה בהודעה בכתב בלבד, הכולל הוכחת רכישה באמצעות קבלה או כל הוכחה אחרת לביצוע העסקה, מועדה, הסכום ששולם ואמצעי התשלום ויהיה בתוקף אך ורק לאחר קבלת דואר אלקטרוני מיד לוי אשכול המאשר את הבקשה לביטול העסקה.

  במקרה שהביטול אושר – עליך להחזיר המוצר לאריאל דהן בכתובת: שד’ בן מימון 46 ירושלים 9226121, כאשר הוא במצב חדש, לא נפתח, לא נעשה בו כל שימוש וכיוצא בזה. יד לוי אשכול לא תשא בכל העלויות הכרוכות בהחזרת המוצר ו/או החלפתו.

  דמי ביטול: 5% ממחיר המוצר או 100 שקלים, לפי הנמוך מביניהם. אם בעקבות ביטול עסקה, חברת האשראי גבתה מיד לוי אשכול תשלום עבור ביטולה, תוכל יד לוי אשכול לחייבך בדמי הביטול שיחושבו על פי סכום העסקה הכולל ששולם, לרבות דמי המשלוח.

  אופן קבלת ההחזר

  בהתאם לתקנות הגנת הצרכן, ההחזר יבוצע באותו האופן בו בוצע התשלום, ולכל המאוחר תוך 7 ימי עסקים ממועד ביטול העסקה.

  במקום החלפת ו/או החזרת מוצרים, תתאפשר קבלת זיכוי שיהא בתוקף לחצי שנה ושווה ערך למוצר המוחזר.

  החלפת או החזרת מוצרים תתאפשר אך ורק בהתאם לאמור במודעה זו, למעט ובכפוף למקרים שנקבעו לכך על פי דין.

  בגין מוצרים שהוחלפו או שולמו (כל המחיר או חלקו) באמצעות פתק שובר זיכוי, לא תינתן אפשרות להחזרה או החלפה נוספת. ההחלפה הינה חד פעמית.

  מדיניות ביטול העסקה המפורטת לעיל תחול רק ביחס למוצרים שנרכשו באמצעות האתר ובכפוף להצגת הוכחת רכישה כאמור לעיל. יד לוי אשכול לא תטפל בהחזרת מוצרים שנרכשו באמצעות מקור אחר.

 • כל זכויות הקניין הרוחני באתר מכירות זה הינן רכושה הבלעדי של עמותת יד לוי אשכול.

  אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר ו/או מאתר מכירות זה, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם יד לוי אשכול.

  מדיניות ביטול תרומה

  מבצעי תרומות רשאים לפנות לעמותת יד לוי אשכול בבקשה לשינוי פרטי החיוב וביטול עסקת האשראי.

  ניתן לבטל עסקת האשראי למתן תרומה בתוך 30 יום מיום שבוצעה פעולת התרומה באינטרנט או בטלפון וזאת בהתאם לחוק הגנת הצרכן, תשמ”א-1981.

  יד לוי אשכול תבצע ביטול או שינוי סכום תרומה על פי בקשת התורמים, בהתאם למדיניות הנהוגה באותה עת בחברת האשראי. במידה וחברת האשראי תחייב את יד לוי שאכול בעמלה בגין הפעולה, תחויב מבצעת הפעולה בעמלה כאמור.

bottom of page